ၾတံဳညးၾတံဳအဲ
ဒွ္ကႜဳင္သႝဂါန္
အဲဆာန္ၾတံဳအဲ
ၾတံဳအဲဒးတြဳဪ
ညးလုဪဟုီေဗႜတ္ေရာ.....။

ညးသအာင္ေကာန္ ေကာန္အဲ
ဒွ္ကႜဳင္သႝ၀ဲ
ေကာန္အဲ အဲေကတ္
ညးဂွ္ဟုီေဗႜတ္ေရာ......။

ေကာန္အဲ႓ါေဟင္
ဗဲြေတၞင္ဒွ္သႝ
လၸာ္လုဪေကတ္မွ
ဒွ္ယာဲေဇတ္ေရာ....။


အခိင္ဆုဪအပါသုင္
ဒုဟ္စုင္နာနာ
ညာတ္ကႜဳင္လၱဴအပါ….။

မူဟုိတ္အပါဂြံသုင္ေလ၀္
ဟံြေကင္ဂႜာဲသြဟ္မဲြေလွ္
ဒုဟ္မဲြသာ္ေဟင္
ညာတ္ကႜဳင္လၱဴအပါ….။လၞဳဟ္.. ဒႝာဲအပါဂွ္
ခါအဲယိုက္ေဂႜင္
ဒွ္ကႜဳင္သၞာလဗင္ဂွ္
အဲတီကႜဳင္သြဟ္လၱဴအပါ…..။

အေခါင္ဆာန္သြက္အဲ
ေဗွ္ကၞာတ္၊ ေဗွ္ဒႝာ
တက္က်ာကုဪရဲေလ၀္ ေဗွ္ညာတ္ဒုဟ္
အာဲကၞာဲမိမအဲေေလ၀္ ေဗွ္ပလုီ
အဲေကႜာန္ေလ၀္ ေဗွ္ေပႜင္
အဲေလင္ေဏာင္ ေဗွ္ေသႜာင္
အဲေဍာင္ေဏာင္ ေဗွ္လဟိင္…..။

ကာလအုိတ္ေကႝာတ္
စုဪအဲခ်ိဳတ္ေဟင္
ေဗွ္ေ၀င္ျပယာဲ
စုဪဂကူအဲကႜက္ ေဗွ္ကမႜက္လ၀္
ညိဓ၀္ေလ၀္ အဲဟံြ၀ုိတ္....။

ကာလအဲတီသြဟ္ဂွ္
ဟုိတ္နဴလုဪအဲဂြံဗ႟ဴဂွ္
ဟုိတ္နဴေဗွ္ရ……..။


ေကာန္ယာဲေကာန္ယာဲ သႜိင္ညိရေလ၀္
သြက္ေကာန္ဂံြသႜိင္ လၸဂြိင္ကုဪမိ....။

မိကုဪမ႓ါ ေကာန္စွ္ဗၥမာန္
ေလာန္နဴလမ်ီဳ ဆာန္ေကာန္တံေလာန္......။

ေကာန္ေဇႝာ္ေဂါ၀္ကႜဳင္ ဂႜိဳင္စုင္ခက္ခုဲ
ပညာႏံြစွ္ ဟံြသၞဟ္သတိမဲြ
မိဒေယွ္ကလင္ ပင္မွိင္ညိေကာန္.....။

ပညာႏံြတုဲ ဂါရ၀ဟံြမဲြ ညးဟံြထုိင္သးမဲြ
လိက္သၞးေလပ္ဍိဳဟ္ လုိက္ေလ၀္ဟံြကႜိဳဟ္
သပၸဳရုိဟ္ဟံြေသင္ သမၱီလ၀္ညိေကာန္.....။

ခါအၥာေ၀တ္ေဗၱာန္ လ႔ၸကေလင္စးညး
ဂစိုင္ကႛိဳပ္ဖ်၀္ ကလင္လ၀္ညိေကာန္.....။

ေဂႜာန္ဆုစးထာတ္ ေဂႜာန္မိႝဟ္ဂြံလညာတ္
ခါဟုီဂလာန္အုဪ ဂတိပါင္ကုဪဗုိန္
ခ်ပ္ကုဪအးေဟင္ ဒုင္၀န္ညိေကာန္.....။

ဗုီယာဲဟုီေဗၱာန္ ကႜာဟံြသႜိင္ကႛင္
ကလင္တုဲတိက္ညိ ယံြေလ၀္ေကာန္ယာဲ......။


ရာင္မံင္လၞိဳန္ ဒွ္ဟံြမာန္
စိုပ္အခိင္ေအဲကွ္
ျပဟ္ဒတုံတိဖအုိတ္ရ.......။

ညးယုိက္ပတုိန္လ၀္သႜဳင္သႜဳင္တုဲ
ကာလညးေထာံေဖ်ံေလ၀္
ဂိဂႜိဳင္ေဏာင္သံြ
ခ်ပ္မံင္လၞိဳန္တုဲ.....။

အခိင္သႜဳင္မံင္ဂွ္
ကေလင္ေက်ာ၀္ညးသၞ၀္တံေသာဲမံင္တုဲ
ကာလညးသၞ၀္တံ ကေလင္ေက်ာ၀္တုိန္ေလ၀္
ညာတ္ေသာဲမံင္ကုီေဏာင္သံြ......။

ဒယွ္တွ္ေလ၀္
ခ်ပ္ဂြံမံင္ လၸာ္ေဍာင္ျပဟ္မၢး
ၾသဳင္တတ္ေကႜာံ ``ယသ´´ ေလာကဓ၀္မာန္ေရာင္......။


ညံင္ျမာ္သၞတ္ေလ၀္
လၸေဍာင္စုိတ္
ကာလေသာ္ဍဳတ္ေသႝင္ေပင္မၢး
သြဟ္မံက္တိတ္မာန္ရ.......။

တိုင္ပၠၜဘ၀
သြက္အနာဂတ္ဂွ္
ဒွ္လ်ိဳင္ သြက္သၵးဂုိတ္ဂစာန္
ဂစာန္မံင္လၞိဳန္မၢး
စိုပ္ဟံြမာန္ဂွ္ ဒွ္ဟံြမာန္ရ......။

အခိင္ေဍာတ္သြတ္ဂွ္
ညံင္သအာင္ဟံြတီ
တီႝမံင္ညံင္တၞံဂွ္ေလ၀္
ဒွ္အရာစုိတ္ေဍာတ္ဟံြေသင္
ကာလစုိပ္ကညင္မၢး
ညံင္ဂြံထ႟းမုက္ ဗဲြမ႓တ္သၜ
ကုဪညးေလာကမာန္ဂွ္
ဒွ္လ်ိဳင္ဇကုရ......။

ဟံြဒယွ္တွ္ေလ၀္ စုိတ္လၸေဍာတ္
ဂႜံင္တရၜ ဂြံဒယွ္တွ္မာန္ဂ္ွ
သြာင္ႏံြမံင္ ဗဲြမဂႜိဳင္
နနဲသာ္၀ံြ ပၚပဲါေလပ္မွ
ၾသဳင္တတ္ေကႜာံ ``အယသ´´ ေလာကဓ၀္မာန္ေရာင္။


ဆာန္ဟုီဂွ္
ဒွ္ကႜဳင္နဴကၞက္ၿဂဳိဟ္
ဂံံြဆာန္မာန္ဂွ္ ၀ါတ္မံင္ရ.....။

ဆဂး...
ပၞိက္စုိတ္ေဒံမြဲ
ယ၀္ဗေပင္ကုဪမာန္
ဆာန္ဟုီဂွ္ ညိဟံြသၨိဳင္စိုတ္ရေကာ....။

ပကၜအႀကာကႜအ္ဥဒ်ာန္
ညးကုဪ၀ဲါမွ ဂြံဍိဳပ္ဍၜ
အေခါင္တၞာဒဪ႐ုဲေလ၀္ဟၞဲ
သႜဳင္ေလာန္ေလ၀္ ညးကုတ္ကႝာင္
စုိပ္အခိင္ဟြံရာင္ေလ၀္ ညးဂဗုိင္
ပကၜဗုီဏံဂွ္
ေဒံဟြံမိက္စ႐ွ္ဍာံဍာံ........။

ဿၿဂဳိပ္ေဟမာ
အႀကာလတုိပ္ဗု
လတူဒုဪဗ်ဳမြဲဒႝာဲ
ေကတ္မၢး ဒးဂြံ
ဗက္ရာသှတုဲမွရာင္
ပႜထာင္အတုိင္ပၞိက္စုိတ္ဆႏၵ
ဒွ္ဘ၀ပကၜမြဲေဍာင္
အေခါင္ဇကု ဇကုဖန္
ေကာေဂႜာင္႓ွ္ဖ်ၜနင္တုဲ ကုဪေဒံစ႐ွ္မၢး ........။ဇၞာပ္စကၠမဆုဲၿပံင္အာ
ဿကေတာ၀္ေကာ႓ါ
ေကာဆာန္ေကာဆာန္
ေကာ္ဟုီမံင္ကုဪလၞဳိန္ေဏာင္ေကာ.............။


ကႜာေတံမဲြအၡိင္
ဇေရင္က်ာ္ေစတှ၀ံြ
ရမ်ာင္ကင္ခိႝင္
ဂံြမိင္ဒၞံင္ ပႛဲကေတာ၀္႓ါ
လိက္မန္၊ ေယန္သႝာင္မန္၊ ရမ်ာင္မန္
ျပာထာေလာန္
ဟုီအာအုိတ္ဟံြမာန္ရေလ၀္.........။

လၞဳဟ္ေစတှလုီလာ္
ကံကႜတ္ေလ၀္ပုိတ္
ကင္ခိႝင္ေလ၀္သၝိတ္
ရမ်ာင္မန္၊ ကယ်ိဳင္ကယ်၀္မန္
ဂံြမိင္ဟံြေလာဲ
နဲလုဪဒွ္အာေရာ..........။

လၞဳဟ္ေကာန္ဂကူပုဦ
ဒႝာဲေကာံေလ၀္ျပး
ဒႝာဲတၞးေလ၀္ဂႜဳ
ဒႝာဲညှေတွ္ပၚ
ဒုင္သၸကြးညးသၠံဟံြမာန္
ဒွ္မံင္အာစာဖအုိတ္
ဟုိတ္နဴ၀ိပက္ပုဦဍိက္မန္
ညးတမႜာဆၜလ၀္တုဲ
၀ဲဗက္ကႜဳင္ဟာက်ာ္...........။

တဲ႓ါပင္ယုဪလၱဴေကႝင္
ေျပင္သဒၶါ ဗဲြမေက၀္ျဇဳင္တုဲ
ဒဒွ္ဘ၀ဍိက္မန္
ယ၀္ရဒုဟ္ႏံြမၢး
ကုဪဂြံဟဲအာ
ဟံင္ျပာ္ပုဦဍိက္တံမဲြ၀ါညိေလ၀္
သာ္၀ံြ
မိက္ဂြံရာဒႝာဏာရက်ာ္.........။

Older Posts